پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند

پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند

پرسشنامه-حساسیت-خانواده-به-فرزند

دانلود ورد با موضوع پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند دارای ۹ صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد صفحه : ۹ صفحه

فرمت فایل: ورد .docx و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:

پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند
۱۰۱
از وقتی بچه دار شده ام.

۱- اغلب بیمار بوده ام.

۲- حالم زیاد خوب نبوده.

۳- نسبتا فرقی

نکرده است.

۴-

وضع سلامتم تغییری نکرده است.

۵-

وضع سلامتم بهتر شده است.

روش نمره گذاری و تفسیر:
این پرسشنامه دارای ۱۰۱ سو.ال بوده که گزینه های آن بر اساس طیف لیکرت طراحی شده اند. در تمامی سوالات به جز سوالات ۱۵، ۱۶، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱ و ۱۰۱ گزینه کاملا مخالفم ۱ نمره، گزینه مخالفم ۲ نمره، گزینه مطمئن نیستم ۳ نمره، گزینه موافقم ۴ نمره و گزینه کاملا موافقم ۵ نمره را کسب خواهد کرد. اما در سوالات ۱۵، ۱۶، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱ و ۱۰۱ گزینه های ۱، ۲، ۳، ۴،و ۵ به ترتیب نمره های ۱، ۲، ۳، ۴، و ۵ را کسب خواهند نمود.
هر چه جمع کلی نمرات پرسشنامه بیشتر باشد، بیانگر حساسیت بیشتر والدین به فرزند خواهد بود.
ماخذ :آزمایشگاه روان شناسی دانشگاه شهید

دانلود فایل

پرسشنامه خلاقیت هیجانی اوریل (ECI)

پرسشنامه خلاقیت هیجانی اوریل (ECI)

پرسشنامه-خلاقیت-هیجانی-اوریل-(eci)

دانلود ورد با موضوع پرسشنامه خلاقیت هیجانی اوریل (ECI) دارای ۴ صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد صفحه : ۴ صفحه

فرمت فایل: ورد .docx و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:

پرسشنامه خلاقیت هیجانی اوریل (
ECI
)
این پرسشنامه از ۵۰ ماده تشکیل شده است که شیوه فکر کردن، احساسات و واکنش های شما در موقعیت های مختلف و همچنین نظرات شما در خصوص موضوعات مختلف را بررسی می کند.
در این پرسشنامه جواب درست یا غلط وجود ندارد. فقط خودتان را توصیف نمایید و نظرات تان را تا حد ممکن دقیق بیان کنید. اولین پاسخ که از روی بینش به ذهنتان می رسد معمولاً بهترین جواب است. اگر نظرتان تغییر کرد جواب اولی را کاملاً پاک کنید.
برای هر سوال (عبارت) دایره پاسخنامه را مطابق مقیاس زیر پر کنید:
اگر نظر شما
کاملاً با آن مخالف
است، شماره
۱
را پر کنید.
اگر شما با آن
مخالفید
، شماره
۲
را پر کنید.
اگر شما
بی طرفید یا نمی توانید تصمیم بگیرید
شماره
۳
را پر کنید.
اگر با آن عبارت
موافقید
شماره
۴

دانلود فایل

پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت (SCQ)

پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت (SCQ)

پرسشنامه-خود-پنداره-راج-کمار-ساراسوت-(scq)

دانلود ورد با موضوع پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت (SCQ) دارای ۸ صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد صفحه : ۸ صفحه

فرمت فایل: ورد .docx و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:

پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت (
SCQ
)
مقدمه
:
این پرسشنامه در سال ۱۹۳۸ تا ۱۹۵۷ توسط کارال را جرز به منظور سنجش میزان خویشتن پنداری افراد تهیه شده است.این آزمون شامل دو فرم است که در هر دو آنها مجموعه ای یکسان از ۲۵ زوج صفت شخصیتی متضاد ارائه شده است که آزمودنی در پاسخ گویی به فرم اول بر اساس اینکه خود را چگونه میبیند. و در فرم دوم چگونه میخواهد باشد. توصیف کند.در این آزمون بالا بودن خودپنداره به معنای تطابق نداشتن بین خود واقعی و خود آرمانی است. ضریب پایایی این آزمون در پژوهش آقاحانی ۸۳% و پایایی آن به روش کرونباخ برابر ۸۱% گزارش شده است . همچنین برای بررسی روایی آن از پرسشنامه ی خودپنداره بک استفاده شده است.
توصیف پرسشنامه خود پنداره
:
پرسشنامه خود پنداره دارای شش بعد جداگانه است. یعنی خود پنداره، جسمانی، اجتماعی، عقلانی، اخلاقی، آموزشی و خلق و خو. همچنین از مجموع آنها نمره خود پنداره کلی بدست می آید.
تعاریف عملیاتی ابعاد خودپنداره که در این پرسشنامه اندازه گیری می شوند عبارتند از:
جسمانی : تصور فرد از بدن، سلامت، ظاهر جسمانی و قدرت بدنی خودش.
اجتماعی : احساس ارزش شخصی در تعامل های اجتماعی.
خلق و خو : تصور فرد از حالت عاطفی معمول یا تسلط نوع خاصی از واکنش عاطفی.
آموزشی: تصور فرد از خود در ارتباط با مدرسه، معلمان و فعالیت های فوق برنامه.
اخلاقی : تخمین فرد از ارزش اخلاقی فرد، کارهای درست و نادرست.
عقلانی : آگاهی فرد از هوش و استعداد حل مسئله و داوری های خودش.
جدول ۱ شماره ی سوال هایی را نشان می دهد که ابعاد گوناگون خود پنداره را دربر دارد.
ابعاد خود پنداره
شماره رمز
شماره سوال
جسمانی
الف
۲- ۳- ۹- ۲۰- ۲۲- ۲۷- ۲۹- ۳۱
اجتماعی
ب

دانلود فایل

پرسشنامه خوداثرمندی کودکان و نوجوانان (SEQ – C)

پرسشنامه خوداثرمندی کودکان و نوجوانان (SEQ – C)

پرسشنامه-خوداثرمندی-کودکان-و-نوجوانان-(seq-–-c)

دانلود ورد با موضوع پرسشنامه خوداثرمندی کودکان و نوجوانان (SEQ – C) دارای ۳ صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد صفحه : ۳ صفحه

فرمت فایل: ورد .docx و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:

پرسشنامه خوداثرمندی کودکان و نوجوانان (
SEQ – C
)
روش نمره گذاری و تفسیر
پرسش

نامه

خود

اثرمندی

کودکان

و

نوجوانان

شامل

۲۳

مادهاست

که

دانلود فایل

پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله

پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله

پرسشنامه-دانش-فراشناختی-حل-مسئله

دانلود ورد با موضوع پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله دارای ۳ صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد صفحه : ۳ صفحه

فرمت فایل: ورد .docx و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:

پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله
شیوه نمره گذاری و تفسیر
این پرسشنامه دارای ۱۷ سوال بوده و هدف آن ارزیابی سه طبقه دانش فراشناختی حل مسئله (طبقه شخص، تکلیف و راهبرد) می باشد. شیوه اجرای آن به صورت مصاحبه است و هر سوال برای آزمودنی خوانده می شود. به آزمودنی اعلام خواهد شد که پاسخ درست یا غلط وجود ندارد. کل آزمون ۳۰ تا ۳۵ دقیقه طول خواهد کشید. البته می توان پرسشنامه های را به صورت چاپی نیز در اختیار آزمودنی قرار داد ولی احتمال خطا زیاد خواهد بود. در صورتی که یک آزمودنی سوال را نفهمیده باشد، مجددا آن سوال برای وی خوانده خواهد شد و سعی در ساده تر نمودن مطالب برای درک جامع آن خواهد شد. پاسخهای آزمودنی باید ثبت شود. این پرسشنامه سه طبقه از دانش فراشناختی حل مسئله را مورد ارزیابی قرار می دهد که در جدول زیر سوالات مربوط به هر طبقه ارائه گردیده است:
طبقه
شماره سوالات
شخص
۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۷، ۱۰
تکلیف
۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳
راهبرد
۱۰، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷

پاسخ های هر آزمودنی به سوالات باید ابتدا کدگذاری گردد. به عبارت دیگر، ابتدا پاسخ تک تک سوالات باید به صورت کدبندی شده در بیاید. برای آشنایی با این روش و کدبندی نمودن سوالات، یک نمونه از کدگذاری مربوط به یک سوال از تکلیف و یک سوال از طبقه راهبرد ارائه شده است. بنابراین، باید تمام سوالات دیگر را نیز بر اساس این راهنما کد بندی نمود.
سوال شماره ۱۷
چه موقع متوجه می شوید صورت مساله رافهمیده اید؟
درجه
محتوای پاسخ
۵
جمله ای مبتنی بر این که از طریق درک خواسته های مساله می توان به فهمیدن صورت مسئله پی برد. برای مثال: شناخت معلومات و مجهولات، تجزیه مسئله، توضیح مسئله برای خود و دیگران.
۴
جملاتی که اشاره به راهبردهای عمومی پردازش اطلاعات دارند. برای مثال، دقت کردن و خواندن متن مساله، فکر کردن درباره آن، تجسم، تکرار، یادسپاری و توجه.
۳
الف: جمله ای مبتنی بر این که از طریق ‘شناخت’ مساله می توان به آن پی برد.
۲
جمله ای مبتنی بر این که ‘فهمیدن مساله’ بر منابع بیرونی متکی است (پرسیدن از معلم، والدین، و دیگران و …)

دانلود فایل

پرسشنامه دشواری در نظم بخشی هیجانی

پرسشنامه دشواری در نظم بخشی هیجانی

پرسشنامه-دشواری-در-نظم-بخشی-هیجانی

دانلود ورد با موضوع پرسشنامه دشواری در نظم بخشی هیجانی دارای ۳ صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد صفحه : ۳ صفحه

فرمت فایل: ورد .docx و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:

پرسشنامه دشواری در نظم بخشی هیجانی
این مقیاس توسط گراتزو روئمر(۲۰۰۴)ساخته شده است.این مقیاس از سی و شش گویه تشکیل شده است که نمره گذاری گویه‌ها در آن از طریق یک در جه بندی لیکرت صورت می‌گیرد،نمرات بالاتر نشان دهنده ی دشواری بیشتر در نظم بخشی هیجان است و از ۶ خرده مقیاس نپذیرفتن پاسخ‌های هیجانی، دشواری در انجام رفتار هدفمند، دشواری در کنترل تکانه، فقدان اگاهی هیجانی دسترسی محدود به راهبردهای نظم بخشی هیجانی و ابهام هیجانی تشکیل شده است .ضریب پایایی کل مقیاس با استفاده از روش‌های هیجانی درونی ۹۳%و برای هر کدام از شش زیر مقیاس دشواری هیجان بخشی هیجان ضریب الفای کرون باخ بیشتر از ۸۰%به دست امده است .دربرسی ساختار عاملی ویژگی روان سنجی مقیاسدر جمعیت ایرانی که توسط خانزاده وهمکاران (۱۳۹۰)روی دانشجویان شیراز صورت گرفت، ضریب آلفای کرونباخ برای زیر مقیاس ها،بین ۸۶% تا ۸۶% وضریب پایایی باز آزمایی پس از یک هفته باز آزمون، بین ۷۹%تا ۹۱% در نوسان بود.
لطفا مشخص کنید هر یک از عبارت های زیر چقدر در مورد شما صادق است . اعدادی که در زیر خط چین آورده شده اند در انتخاب گزینه صحیح به شما کمک می کنند. در مقابل هر گزینه عدد۱-۵ را بنویسید.
تقریبا همیشه
(۹۱-۱۰۰%)
۵
بیشتر اوقات
(۶۶-۹۰%)
۴
تقریبا در نیمی از موارد
(۳۶-۶۵%)
۳
گاهگاهی
(۱۱-۳۵%)
۲
خیلی به ندرت
(۰-۱۰%)
۱
۵
۴
۳
۲
۱
۱-من در مورد احساساتم صراحت دارم.
۵

دانلود فایل